Formularz zgłoszeniowy
do programu

Zgłoszenie do programu jest bardzo proste. Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy. Na adres szkoły dostarczymy bezpłatne materiały dydaktyczne opracowane przez specjalistów. Materiały dydaktyczne przedstawiają zagadnienia budżetowe w sposób przystępny i atrakcyjny dla uczniów. Pomagają im zrozumieć kwestie związane z budżetem i wykorzystać zdobytą wiedzę przy przygotowaniu pracy konkursowej czyli filmu.

ZESTAW EDUKACYJNY
Na uczestników programu czeka 525 zestawów edukacyjnych! Dzięki nim możliwe jest łatwe i przystępne przekazanie uczniom wiedzy z zakresu budżetu. W skład jednego zestawu wchodzi:

 • scenariusz lekcji i teczka dla nauczyciela,
 • 1 plakat edukacyjny,
 • 1 karta konkursowa,
 • 80 kart pracy,
 • zestaw karteczek samoprzylepnych,
 • 50 ołówków,
 • płyta z prezentacją PowerPoint, animowanym filmem, kartami pracy i plakatem.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
 3. Wykonawca przetwarza dane na podstawie umowy powierzenia.
 4. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i prawo żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału przez Szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie udzielającej zgody na ich przetwarzanie, przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w konkursie.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.