Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na przygotowaniu przez zespoły składające się do trzech uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej:
  • Projektu inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego. Opis projektu należy przygotować na dostarczonej przez Organizatora Metryczce Zgłoszenia Konkursowego,
  • Promocji tego projektu wewnątrz szkoły. Opis projektu należy zawrzeć w Metryczce Zgłoszenia Konkursowego, zaś dokumentację przeprowadzenia tych działań załączyć w wyznaczonym do tego miejscu w zgłoszeniu konkursowym na stronie www.finansoaktywni.pl.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie finansoaktywni.pl  przez osobę upoważnioną do reprezentacji szkoły.
 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace kilku zespołów z jednej szkoły.
 4. WAŻNE! Jedna szkoła może zamówić maksymalnie jeden zestaw edukacyjny. Zestaw edukacyjny może być wykorzystywany wielokrotnie przez dowolną liczbę nauczycieli.
 5. Zestaw edukacyjny składa się ze scenariusza lekcji, 1 plakatu, prezentacji Power Point, filmu animowanego, filmu instruktażowego, kart do gry edukacyjnej, długopisów z logo programu, oraz płyty CD.
 6. W programie dostępnych jest 510 zestawów edukacyjnych. W przypadku wyczerpania dostępnych 510 zestawów nauczyciele będą mogli pobrać materiały dydaktyczne ze strony finansoaktywni.pl.
 7. W oparciu o dostarczony zestaw edukacyjny nauczyciel przeprowadza lekcję.
 8. Po przeprowadzeniu lekcji zespoły opracowują projekt inwestycji oraz promocję tego projektu.
 9. Promocję można przeprowadzić w dowolny sposób, np. napisać artykuł do szkolnej gazetki, przeprowadzić wywiad w szkolnym radiowęźle, rozdawać ulotki. Dokumentację z tych działań należy załączyć w formacie .doc, .pdf, .ppt, .mp3, .mp4, .jpg, .png.
 10. Pracę konkursową należy zgłosić do dnia 11 maja 2018 r. na stronie Programu finansoaktywni.pl w dedykowanym do tego elektronicznym Formularzu Konkursowym.
 11. W Formularzu Konkursowym osoba uprawniona do reprezentacji Szkoły zamieszcza wymaganą dokumentację, w tym dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania konkursowego składającą się z:
  • Metryczki Zgłoszenia Konkursowego,
  • Dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie promocji projektu,
  • Ankiety wypełnionej po przeprowadzonej lekcji, którą wypełniają nauczyciele przeprowadzający zajęcia.
 12. Laureatów Konkursu, do których trafią nagrody, wybiera jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 23 maja 2018 roku na stronie internetowej finansoaktywni.pl oraz w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszenia do Programu.
 13. Nagrody w konkursie otrzyma 10 Zwycięskich Zespołów wraz z nauczycielem. Nagrodą główną jest dwudniowa wycieczka do Warszawy na Finał Konkursu dla 10 zespołów z wybranych Szkół (uczniowie i nauczyciel-opiekun konkursu), która odbędzie się do 14 czerwca 2018 roku. Podczas Finału nastąpi wręczenie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla nauczycieli i uczniów. Tego dnia odbędzie się także spotkanie z Kamilem „Kaluchem” Kalińskim oraz zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP.
 14. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na stronie internetowej finansoaktywni.pl.

Informacja dotycząca realizacji uprawnień wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w stosunku do osób uprawnionych do reprezentacji Szkoły, przedstawicieli ustawowych uczniów oraz uczniów/osób biorących udział w Konkursie.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu „Finansoaktywni. Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki!” jest  Minister Rozwoju i Finansów. Na mocy umowy powierzenia firma Synertime Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji Szkoły, przedstawicieli ustawowych uczniów oraz uczniów/osób biorących udział w Konkursie wyłącznie w czasie trwania Konkursu. Otrzymane dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby uprawnione do reprezentacji Szkoły, przedstawiciele ustawowi uczniów oraz uczniów/osób biorących udział w Konkursie po poinformowaniu firmy Synertime Sp. z o.o. mają prawo w siedzibie firmy do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich poprawiania i prawo żądania ich natychmiastowego usunięcia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału przez Szkołę w Konkursie i otrzymania nagrody.

Art. 32.

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,
  2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2,
  6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  7) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  9) wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1.
 2. W przypadku wniesienia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję.
 3. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.3a. W razie wniesienia żądania, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 9, administrator danych bez zbędnej zwłoki rozpatruje sprawę albo przekazuje ją wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska Generalnemu Inspektorowi, który wydaje stosowną decyzję.
 4. Jeżeli dane są przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub archiwalnych, administrator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.
 5. Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.