Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na przygotowaniu przez zespoły składające się z maksymalnie trzech uczniów szkoły podstawowej (z klas V-VIII) projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego wraz z jego wizualizacją oraz planem wewnątrzszkolnej lub lokalnej promocji. Uczniowie mają do wykorzystania 150.000 zł. Obowiązkowe elementy planu promocji to plakat i artykuł do lokalnej gazety.
 2. Szkoła ma prawo zgłosić więcej niż jeden projekt z danej szkoły. Jeden zespół ma prawo zgłosić jeden projekt. Nauczyciel przeprowadzający zajęcia staje się opiekunem grupy uczniów danej klasy biorących udział w Konkursie.
 3. Opis projektu należy przygotować na dostarczonej przez Organizatora Metryczce Projektu (Załącznik nr 4 do  Regulaminu).
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Programu znajdującego się na stronie www.finansoaktywni.pl przez osobę upoważnioną do reprezentacji Szkoły.
 5. Zestaw edukacyjny składa się  ze scenariusza lekcji, plakatu edukacyjnego, prezentacji Power Point, filmu animowanego, karty konkursowej i kart pracy.
 6. W materiałach edukacyjnych przygotowanych przez grono ekspertów znalazło się dużo ciekawych przykładów, a także animacje edukacyjne. Zadbaliśmy o to, by zagadnienia związane z budżetem przedstawić w sposób przejrzysty, przystępny i atrakcyjny dla uczniów. Scenariusz lekcji pozwala na realizację treści kształcenia zawartych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki. Został on również sprofilowany pod względem wieku i wiedzy młodzieży.
 7. Zestawy edukacyjne są bezpłatne i będą wysyłane do szkół na koszt Organizatora Programu.  Aby zamówić zestaw wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy do Programu, znajdujący się na stronie www.finansoaktywni.pl.
 8. W oparciu o dostarczony zestaw edukacyjny nauczyciel przeprowadza lekcję.
 9. Po przeprowadzeniu lekcji zespoły przygotowują projekty.
 10. Pracę konkursową należy zgłosić do 8 maja 2023 r. na stronie programu www.finansoaktywni.pl w dedykowanym do tego elektronicznym Formularzu Konkursowym.
 11. Formularzu Konkursowym osoba uprawniona do reprezentacji Szkoły zamieszcza wymaganą dokumentację, w tym dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania konkursowego składającą się z:
  • Metryczki Zgłoszenia Konkursowego.
  • Dokumentacji dotyczącej wizualizacji projektu (w formacie .pdf).
  • Dokumentacji dotyczącej planu promocji projektu w szkole i środowisku lokalnym, w tym przygotowany plakat i artykuł do lokalnej gazety (w formacie .pdf).
  • Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że jest osobą uprawnioną do reprezentowania Szkoły w zakresie prawa do zgłoszenia Szkoły do udziału w Konkursie.
  • Ankiety wypełnionej po przeprowadzonej lekcji, którą wypełniają nauczyciele przeprowadzający zajęcia.
 12. Laureatów Konkursu, do których trafią nagrody, wybiera jury powołane przez Organizatora. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 26 maja 2023 r. na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl oraz przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszenia do Programu.
 13. Nagrody zostaną wręczone zwycięskim Zespołom w czasie dwudniowej wycieczki do Warszawy w dniach 14-15 czerwca 2023 r. Każdemu trzyosobowemu Zespołowi towarzyszy jeden opiekun. W ramach nagrody Wykonawca pokryje koszty noclegu oraz wyżywienia uczestników wycieczki (kolacja w dniu przyjazdu, śniadanie, obiad i prowiant na podróż powrotną w dniu Finału).
 14. Nagrody w konkursie otrzyma 10 zwycięskich Zespołów wraz z nauczycielem. Uczniowie otrzymają głośniki bezprzewodowe i smart bandy. Dla nauczycieli przygotowaliśmy czytniki e-booków.
 15. Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się i zaakceptować regulamin dostępny na stronie internetowej www.finansoaktywni.pl.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z organizacją, przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  4. usunięcia danych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO;
  5. wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w konkursie
 7. Odbiorcami  danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych;
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

POBIERZ REGULAMIN KONKURSU

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.