POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W RAMACH FANPAGE’A

NA PORTALU FACEBOOK

 

Poniższe informacje odnoszą się do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach Fanpage’a prowadzonego na Facebooku w celach promujących program edukacyjny Finansoaktywni (zw. dalej Programem Edukacyjnym).

 

Administrator danych osobowych

Dane gromadzone w ramach Fanpage’a w serwisie Facebook są współadministrowane przez dwa niezależne podmioty – przede wszystkim przez Meta Platforms Ireland Limited, będący dostawcą serwisu i narzędzi dostępnych w ramach portalu społecznościowego, więc dla poznania zasad ich stosowania warto zapoznać się z Polityką prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/privacy/center/).

Zgodnie z orzecznictwem sądowym, współadministratorem Twoich danych osobowych jest także twórca Fanpage’a, a zatem w tym przypadku Skarb Państwa – Minister Finansów z siedzibą w Warszawie, 00–916, ul. Świętokrzyska 12 (dalej Administrator), który zlecił obsługę Fanpage’a Synertime Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-697, ul. W. Rzymowskiego 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291350, NIP: 9512236147, REGON: 141173151 jako podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe (zw. dalej Podmiotem przetwarzającym).

 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do przetwarzania danych wyłącznie przez Administratora, który przetwarza dane w ograniczonym zakresie i nie ma wpływu na działania podejmowane w ramach portalu społecznościowego przez drugiego współadministratora.

 

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarza w ramach swojej aktywności. Stara się, aby przekazywane informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych)  („RODO”) oraz aby zagwarantować w związku z przetwarzaniem odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, dostosowane do poziomu ryzyku związanego z wykorzystywanymi procesami.

 

Dane kontaktowe

 

Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować na podany adres e-mail IOD@mf.gov.pl ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w ramach prowadzonego Fanpage’a można się także kontaktować przede wszystkim z Podmiotem przetwarzającym za pośrednictwem wiadomości prywatnych na Facebooku, na adres e-mail info@synertime.pl bądź pisemnie pod adresem Synertime Sp. z o.o.,
ul. W. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa.

 

 

Zakres danych

Administrator przetwarza wszelkie dane osobowe udostępnione przez Ciebie w ramach Twojego profilu prowadzonego w ramach portalu społecznościowego Facebook.

Chodzi, w szczególności, o następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, a także inne dane, które dobrowolnie, publicznie udostępniasz w ramach swojego profilu, oknie do komentarzy pod postami bądź w wiadomości prywatnej na Messengerze.

Ponadto Administrator przy wykorzystaniu narzędzia Meta Business Suite przetwarza dane statystyczne związane z osobami zainteresowanymi Programem Edukacyjnym – w tym celu zbiera następujące dane:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzisz do strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości.
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacje te nie pozwalają jednak Administratorowi na Twoją prostą identyfikację. Narzędzia pozwalające na przetwarzanie ww. danych są dostarczane przez Facebooka, więc dla poznania zasad ich stosowania warto zapoznać się z Polityką prywatności Facebooka.

 

Pliki Cookies

Ponieważ Fanpage prowadzony jest w ramach serwisu Facebook, zastosowanie znajdują pliki cookies wykorzystywane przez drugiego współadministratora, jako dostawcę serwisu. Celem zapoznania się z dokładnymi informacjami w tym zakresie konieczne jest zapoznanie się z regulaminem Facebooka https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Żródło pozyskiwania danych

W większości dane pochodzą od Ciebie – dane są przekazywane Administratorowi gdy:

 • klikasz przycisk „Lubię to!”
 • dodajesz dane do swojego profilu
 • publikujesz komentarze bądź wchodzisz w interakcje z postami Administratora
 • kontaktujesz się z Administratorem w ramach wiadomości prywatnych

 

Cele przetwarzania danych

Administrator przetwarza Twoje dane działając w swoim prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) znajdującym odzwierciedlenie w obsłudze mediów społecznościowych i:

 • pozyskiwaniu informacji o potencjalnych odbiorców programu edukacyjnego Finansoaktywni poprzez:
 • kliknięcia w przycisk „Lubię to”
 • kontakt z Tobą w ramach wiadomości prywatnych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z Programem Edukacyjnym
 • interakcje pod postami zamieszczanymi na Fanpage’u
 • promowaniu Programu Edukacyjnego i informowaniu o konkursach prowadzonych w ramach Programu Edukacyjnego (marketing edukacyjny)

 

Okres przetwarzania danych

Dane udostępnione przez Ciebie w ramach portalu Facebook będą w nim przetwarzane do czasu, aż je stamtąd samodzielnie usuniesz.

Jeżeli jakiekolwiek dane będą wykorzystane przez Administratora odrębnie dla celów marketingu edukacyjnego bądź stworzenia profilów potencjalnych odbiorców programu, dane te będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Odbiorcy danych

Administrator nie przekazuje danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu Facebook podmiotom innym aniżeli Podmiot przetwarzający.

 

Transfer danych poza EOG oraz do organizacji międzynarodowych

Administrator we własnym zakresie nie transferuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacjom międzynarodowym.

 

Prawa osoby której dane dotyczą:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych – jeżeli nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, możesz żądać, aby zostały usunięte;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. kwestionujesz prawidłowość przetwarzania danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość przetwarzania danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem a jednocześnie nie wyrażasz zgody na usunięcie danych;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do ustalonych celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w celach innych niż marketing bezpośredni. W takiej sytuacji konieczne jest wskazanie konkretnej, szczególnej sytuacji, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że Administrator wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważasz, że Administrator przetwarza dane w sposób niezgodny z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.