Formularz
konkursowy

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia zespołu uczniów do konkursu

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wcześniejsze zgłoszenie do Programu oraz przeprowadzenie co najmniej jednej lekcji o budżecie w oparciu o otrzymany bezpłatny zestaw edukacyjny (w wersji drukowanej lub elektronicznej).
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis projektu przygotowanego przez maksymalnie trzyosobowy zespół uczniów (z klas V-VIII).
Konkurs polega na przygotowaniu projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego wraz z jego wizualizacją oraz planem wewnątrzszkolnej lub lokalnej promocji. Uczniowie mają do wykorzystania 150.000 zł. Obowiązkowe elementy planu promocji to plakat i artykuł do lokalnej gazety.

Zgłoszenie do Konkursu składa się z trzech elementów:

 1. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że jest osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły.
 2. Ankietę wypełnioną po przeprowadzonej z uczniami lekcji.
 3. Dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania konkursowego składającą się z: metryczki projektu, wizualizacji projektu i planu promocji projektu w szkole i środowisku lokalnym, w tym obowiązkowo plakat i artykuł do lokalnej gazety.

Załączniki do przygotowania

 • Załącznik nr 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania szkoły
 • Ankieta dla uczniów - karta do wpisania wyników
 • Załącznik nr 4. Formularz – Metryczka projektu
 • Dokumentacja dotycząca wizualizacji projektu - wizualizacja zaplanowanego projektu np. w formie ilustracji, zdjęć, grafik, mapy, rysunku (w formacie .pdf)
 • Dokumentacja dotycząca planu promocji projektu w szkole i środowisku lokalnym:
 • Plakat (w formacie .pdf)
 • Artykuł do gazety lokalnej (w formacie .pdf)
 • Inne nieobowiązkowe elementy (w formacie .pdf)

Prace konkursowe można zgłaszać do 8 maja 2023 r.
Szkoła ma prawo zgłosić więcej niż jeden projekt z danej szkoły lub klasy.
Jeden zespół ma prawo zgłosić jeden projekt.
Nauczyciel przeprowadzający zajęcia i zgłaszający projekt konkursowy staje się opiekunem grupy uczniów danej klasy biorących udział w Konkursie.

1/3. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że jest osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły.

(w formacie .pdf)
INFORMACJE O ZGŁASZANEJ DO KONKURSU SZKOLE
INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM NAUCZYCIELU
OŚWIADCZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, Administrator informuje:

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres:
  • ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa,
  • skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP,
  • poczty elektronicznej: kancelaria@mf.gov.pl.
 2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres e-mail: iod@mf.gov.pl.
 3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe/dane osobowe dziecka do celów związanych z organizacją, przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Ponadto Administrator może przetwarzać dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w oparciu o art. 6 lit. f RODO - w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych związanych z wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem wizerunku osoby której dane dotyczą lub też do celów związanych z archiwizacją zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) tj. w oparciu o art. art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 4. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców stanowią podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarto umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów dla których zostały pozyskane lub do momentu wycofania udzielonej zgody. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń, a po upływie tego okresu będą archiwizowane zgodnie z okresem przewidzianym w przepisach prawa.
 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w zakresie danych objętych zgodą, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody (art. 7 ust. 3 RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu tej zgody na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt 1.
  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w Konkursie.
 8. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU
  Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.