Formularz
konkursowy

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia zespołu uczniów do konkursu

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest wcześniejsze zgłoszenie do Programu oraz przeprowadzenie co najmniej jednej lekcji o budżecie w oparciu o otrzymany bezpłatny zestaw edukacyjny (w wersji drukowanej lub elektronicznej).
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać opis projektu przygotowanego przez maksymalnie trzyosobowy zespół uczniów (z klas V-VIII).
Konkurs polega na przygotowaniu projektu realizowanego z budżetu obywatelskiego wraz z jego wizualizacją oraz planem wewnątrzszkolnej lub lokalnej promocji. Uczniowie mają do wykorzystania 150.000 zł. Obowiązkowe elementy planu promocji to plakat i artykuł do lokalnej gazety.

Zgłoszenie do Konkursu składa się z trzech elementów:

 1. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że jest osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły.
 2. Ankietę wypełnioną po przeprowadzonej z uczniami lekcji.
 3. Dokumentację potwierdzającą wykonanie zadania konkursowego składającą się z: metryczki projektu, wizualizacji projektu i planu promocji projektu w szkole i środowisku lokalnym, w tym obowiązkowo plakat i artykuł do lokalnej gazety.

Załączniki do przygotowania

 • Załącznik nr 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania szkoły
 • Ankieta dla uczniów - karta do wpisania wyników
 • Załącznik nr 4. Formularz – Metryczka projektu
 • Dokumentacja dotycząca wizualizacji projektu - wizualizacja zaplanowanego projektu np. w formie ilustracji, zdjęć, grafik, mapy, rysunku (w formacie .pdf)
 • Dokumentacja dotycząca planu promocji projektu w szkole i środowisku lokalnym:
 • Plakat (w formacie .pdf)
 • Artykuł do gazety lokalnej (w formacie .pdf)
 • Inne nieobowiązkowe elementy (w formacie .pdf)

Prace konkursowe można zgłaszać do 8 maja 2023 r.
Szkoła ma prawo zgłosić więcej niż jeden projekt z danej szkoły lub klasy.
Jeden zespół ma prawo zgłosić jeden projekt.
Nauczyciel przeprowadzający zajęcia i zgłaszający projekt konkursowy staje się opiekunem grupy uczniów danej klasy biorących udział w Konkursie.

1/3. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że jest osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły.

(w formacie .pdf)
INFORMACJE O ZGŁASZANEJ DO KONKURSU SZKOLE
INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM NAUCZYCIELU
OŚWIADCZENIA

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Minister Finansów z siedzibą w Warszawie 00-916, ul. Świętokrzyska 12.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@mf.gov.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z organizacją, przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • usunięcia danych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności określonych w art. 17 ust. 1 RODO;
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością uczestniczenia w konkursie.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności te, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 9. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.